beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Universiteti i Prishtines - Kosovë / University of Prishtina - Kosovo

Universiteti i Prishtines - Kosovë / University of Prishtina - Kosovo

The University of Prishtina is relatively young comparing it with the university traditions throughout different countries in the world. On February 15, 2007 we celebrated the 37th anniversary. We recalled its entire time since its foundation until today, our unique practice through which we went through as people and as academics. Since 1991 until after the liberation of the country in June 1999, University worked and operated in the conditions of difficult survival through which went about the entire Kosova. The tempo of life and academic work was carried with great sacrifice, but the cost in quality was paid severely. After the war, much time was needed to move the things from a very low point into which we were hard-pressed by Serbian Milosevic regime. The role and significance of University of Prishtina since its foundation were typical for the roles and significances that universities have played in the western civilized countries, illuminist and liberator from tutelage of the others.

The University of Prishtina Online - http://www.uni-pr.edu

Welcome to the University of Prishtina
http://www.uni-pr.edu/up/?cid=2,5

Universiteti ynë është relativisht i ri krahasuar me traditat universitare nëpër vendet e ndryshme të botës. Më 15 shkurt të vitit 2007 festuam 37 vjetorin. Rikujtuam tërë kohën e tij që nga themelimi e deri më sot, praktikën tonë unike nëpër të cilën kaluam si popull dhe si akademik. Prej vitit 1991 e deri pas çlirimit të vendit në qershor të vitit 1999, Universiteti punoi dhe veproi në kushtet e mbijetesës së rëndë nëpër të cilën kaloi tërë Kosova. U mbajt me sakrificë të madhe tempoja e jetës dhe punës akademike, por çmimi në cilësi u pagua lartë. Pas luftës u desh kohë e madhe për të lëvizur gjërat nga pika tepër e ulët në të cilën na kishte shtyrë regjimi serb i Milosheviqit. Roli dhe rëndësia e Universitetit të Prishtinës që nga themelimi i tij kanë qenë tipike për rolet e rëndësitë që universitetet kanë luajtur nepër vendet e qytetërimit perëndimor, iluminist dhe çlirues nga tutela e të tjerëve.

Universiteti u Prishtinës Online - http://www.uni-pr.edu

Mirë se vini në Universitetin e Prishtinës
http://www.uni-pr.edu/up/?cid=1,5

Weblinks

Kommentare sind geschlossen