beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Draft Constitution of Kosovo - English, Albanian and Serbian Version

Draft Constitution of the Republic of Kosovo

Ky draft i Kushtetutës pasqyron shumë muaj pune të zellshme. Procesi ka përfshirë diskutime në mes të anëtarëve të Komisionit, pasqyron konsultime me shumë ekspertë vendor dhe me miqtë tonë ndërkombëtar si dhe përfshin ide të ndryshme dhe sugjerime të ofruara nga qytetarët.

This Draft Constitution of Kosovo reflects many months of hard work. The process included discussions among the members of the Commission, reflects consultations with many local experts and our international friends and also includes numerous ideas and suggestions offered by citizens.

Ovaj nacrt Ustava Kosova odražava težak rad tokom nekoliko meseci. Proces je uključivao diskusiju između članova komisije i konsultacije sa velikim brojem lokalnih eksperata i međunarodnih prijatelja, kao i veliki broj ideja i predloga koje smo dobili od građana.

Tags: ,
Kommentare sind geschlossen