beqiraj.de

Tipps, Tools, Treiber, Software und mehr für Desktop und mobile Geräte

Kosovo Declaration of Independence

Kosovo Declaration of Independence - English, Albanian and Serbian Version

Das Kosovarische-Parlament hat mittlerweile die Unabhängigkeitserklärung in alle drei Amtlichen Sprachen veröffentlicht.

Të mbledhur në mbledhje të jashtëzakonshme më 17 shkurt 2008, në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë...

...Ne shpallim Kosovën një republikë demokratike, laike dhe multietnike, të udhëhequr nga parimet e jodiskriminimit dhe mbrojtes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe promovojmë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset politike dhe vendimmarrëse.

Convened in an extraordinary meeting on February 17, 2008, in Pristina, the capital of Kosovo...

...We declare Kosovo to be a democratic, secular and multi-ethnic republic, guided by the principles of non-discrimination and equal protection under the law. We shall protect and promote the rights of all communities in Kosovo and create the conditions necessary for their effective participation in political and decision-making processes.

Sazvana na vanrednom sastanku u Petak 17.Februara, 2008. u Prištini, glavnom gradu Kosova...

...Mi izjavljujemo Kosovo za demokratsku, sekularnu i multi-etničku republiku, vođena principima ne-diskriminacije i jednake zaštite po zakonu. Mi ćemo zaštititi i promovisati prava svih zajednica na Kosovu i stvoriti uslove neophodne za njihovo efikasno učešće u političkim procesima i procesima donošenja odluka ...

Tags: ,
Kommentare sind geschlossen